Районна газета

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ ШЛЯХОМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

У 2018 році компенсація відсоткової ставки за залученими у банках кредитами (будь-якому банку) надається на конкурсній основі всім суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям,

залученими за короткостроковими (терміном користування до 1 року (дата укладання -2017-2018 рр. ) кредитами, залученими для покриття виробничих витрат

та середньостроковими (терміном користування від 1 року 1 день до 3 років (дата укладання – з 2016 року) кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва (без обмежень щодо країни-виробника, попереднього буття у використанні), здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, відповідно до вимог постанови КМУ від 29.04.2015 № 300 (зі змінами)

Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою і такі документи:

копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

довідку про банківські реквізити позичальника;

виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;

копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;

копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку (копії платіжок, накладних, актів приймання-передачі, виконаних робіт)

Копії платіжних доручень про сплату % (зі штампом банку)

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю;

у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам.

Заявка на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами