Районна газета

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПСЛУГ, НАДАНИХ У 2019 РОЦІ БІЛОПІЛЬСЬКИМ РАЙОННИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 та наказу начальника Управління соціального захисту населення Білопільської районної державної адміністрації від 02.12.2019 № 55-ОД проведено зовнішню оцінку якості надання соціальних послуг Білопільським районним територіальним центром соціального обслуговування (далі-територіальний Центр)

В ході проведення оцінки застосовувались Методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904. Внутрішня оцінка якості соціальних послуг здійснювалася на підставі наказу директора територіального Центру від 04.11.2019 № 23-ОД, яким затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, план заходів щодо проведення внутрішньої оцінки надання соціально-побутової послуги догляду вдома та призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та аналізу анкет –опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги відповідно до додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 №760.

Відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням голови Білопільської районної державної адміністрації від 24.12.2019 № 231-ОД, Білопільський районний територіальний центр соціального обслуговування утворений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. 

Територіальний Центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів надання соціальних послуг, етичних норм і правил.

На надання соціальних послуг в територіальному Центрі мають право:

-громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;

-громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий прожиткового мінімуму для сім’ї.

Основними завданнями територіального Центру є:

виявлення громадян, які потребують соціальних послуг, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

забезпечення якісного надання соціальних послуг;

установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг визначеній категорії громадян.

Територіальний Центр здійснює соціальне обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем їх проживання.

До складу територіального Центру входять такі структурні підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома (для надання соціально-побутових послуг одиноким та самотньо проживаючим громадянам за місцем проживання, в складі відділення функціонує мультидисциплінарна команда та центр обліку бездомних громадян);

- відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання (починаючи з 1 січня 2020 року);

- відділення денного перебування, де надається педагогічна послуга «Університет ІІІ віку»;

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, на базі якого створено пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації та надаються соціально-побутові послуги (з прання білизни, санітарно-гігієнічні, перукарські та транспортні).

У територіальному Центрі значна увага приділяється організації роботи відділення соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є обслуговування людей похилого віку в домашніх умовах, відповідно до вимог Державного стандарту догляду вдома.

Враховуючи подані документи суб’єктом, що здійснює надання соціальних послуг, керуючись пунктом 3.6.2. Методичних рекомендацій, Управлінням визначено проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги догляд вдома, яка надається відділенням соціальної допомоги вдома.

Станом на 01.01.2020 року на обліку у територіальному Центрі перебуває 923 підопічних, в тому числі 478 осіб обслуговується відділенням соціальної допомоги вдома. Обслуговуванням охоплено 100 % громадян від потребуючих.

Територіальний Центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

З метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (фахівець із соціальної роботи відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

Територіальний Центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг.

Територіальний Центр також надає платні соціальні послуги, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" та цим переліком:

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають 
роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий  прожиткового мінімуму для сім'ї.
У 2019 році у відділенні соціальної допомоги вдома було надано платні послуги 81 особі на загальну суму 50,2 тис. грн.

На кожного підопічного, якого обслуговує територіальний Центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), необхідні документи, що підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

Територіальний Центр соціального обслуговування для внутрішньої оцінки роботи використовує анкету-опитувальник, яка заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги догляду вдома.

В анкетуванні взяли участь 604 отримувачів соціальної послуги. Ведеться журнал для реєстрації звернень та скарг. Протягом 2019 року скарг не зареєстровано, кількість звернень - 6. Всі звернення розглянуті в установлений законодавством термін та вирішені по суті.

З метою контролю адміністрація територіального Центру проводить спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома шляхом планових перевірок роботи соціальних робітників на дільниці. У 2019 році здійснено 223 таких перевірки, за результатами яких складено 1115 актів перевірок.

За місцем проживання підопічних знаходиться робочий зошит, де наявна контактна інформація про територіальний центр та перелік послуг, виконаних соціальним робітником протягом кожного відвідування з зазначенням часу відвідування, індивідуальний план надання послуг.

Зовнішня оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

Зовнішня оцінка якості соціальної послуги догляду вдома проводилась шляхом анкетування - опитування підопічних, аналізу документації установи, спостереження за наданням послуги, співбесіди з соціальними робітниками та отримувачами послуг.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовано наступні показники якості соціальної послуги:

- адресність та індивідуальний підхід,

- результативність,

- своєчасність,

- доступність та відкритість,

- повага до отримувача соціальної послуги,

- професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (згідно індивідуальних планів -100%). Вибірковою перевіркою особових справ підопічних ( всіх справ оформлено на 604 особи) встановлено, що вони містять карти визначення індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні, індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які переглядаються у встановлені терміни та які складено у відповідності до індивідуальних потреб.

Результативність: згідно телефонного та особистого опитування, що відбувалося в результаті контрольних перевірок, підопічні задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. Скарг від підопічних не було.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану (протягом 5 календарних днів з дати звернення) та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги вдома здійснюється один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двосторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: Розташування територіального Центру є вдалим, він знаходиться в центрі міста Білопілля. Центр знаходиться на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі, що є безумовно зручно для відвідувачів. Вся зона надання соціальних послуг розташована в окремих кабінетах, що також відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи терцентру.

Сектор очікування обладнано місцями для сидіння на 3-х осіб. Вхід до територіального Центру обладнано пандусом та кнопкою виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету та посадової особи. Вздовж коридорів оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома, картка догляду вдома. Зазначену інформацію також розміщено на сайті Білопільської районної державної адміністрації. В кабінетах відділень є інформаційні стенди, на яких постійно висвітлюється діяльність відділення(робота мультидисциплінарної команди, святкове вшанування підопічних «Наші будні»), інформаційні листи, оголошення установ, які також опікуються проблемами незахищених верств населення.

Повага до отримувача соціальної послуги: під час проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг (за допомогою анкети-опитувальника, затвердженого наказом по територіальному Центру від 04.04.2014 № 19-ОД) встановлено, що отримувачі соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників, скарг та нарікань не було.

Договором про надання соціальних послуг передбачено, що працівники територіального Центру зобов’язуються ввічливо та коректно ставитися до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків. Випадків порушення договору за 2019 рік не виявлено.

При опитуванні підопічних скарг чи нарікань на нетактовне, неввічливе ставлення з боку соціальних робітників, соціальних працівників не надходило.

Професійність: штатний розпис територіального Центру затверджений головою Білопільської районної державної адміністрації. На кожного працівника розроблена посадова інструкція згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”. Всі працівники ознайомлені з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

В особових справах працівників містяться документи про освіту державного зразку. При прийнятті на роботу, а в подальшому один раз на рік надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

Згідно графіку атестації працівників територіального Центру в ІV кварталі 2019 року була проведена атестація 2 працівників, в тому числі одного фахівця із соціальної допомоги вдома відділення соціальної допомоги вдома. Виконання графіку атестації на 2019 рік забезпечено в повному об’ємі.

Атестація проводиться відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012  № 612. Проходження атестації соціальними робітниками відділення не передбачено.

Щомісяця згідно затвердженого графіку проводилися семінарські заняття, на яких проходило ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг. Щосереди проводяться оперативні наради з соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома, де робітники інформують про стан обслуговування на кожній дільниці. З метою моніторингу ситуації на кожній дільниці ведеться облік телефонних дзвінків від соціальних робітників, які звітують 2 рази на тиждень.

Всі соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома забезпечені, велосипедами, канцтоварами, господарськими сумками та засобами захисту (рукавицями). 

Крім соціальної послуги догляду вдома, відділенням денного перебування територіального Центру надаються послуги соціальної адаптації з метою усунення обмежень життєдіяльності, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організації дозвілля, відпочинку, екскурсійних поїздок та концертних програм. Основним завданням відділення денного перебування є забезпечення якісним соціальним обслуговуванням відвідувачів, які цього потребують, надання необхідної допомоги людям пенсійного віку в адаптації до сучасних умов життя, створення можливостей для розширення кола спілкування та обміну досвідом, формування активної соціальної позиції в суспільстві.

Активними відвідувачами відділення денного перебування є 8 молодих громадян з інвалідністю, які щоденно відвідують дане відділення. Вони мають різної важкості розумову відсталість, що потребує організації спеціальних заходів з метою створення умов для проведення комплексної соціально –побутової та трудової адаптації з метою набуття навичок самодопомоги в сучасних умовах, формування практичних умінь. Відвідувачі відділення, які є любителями інтелектуальних ігор, мають можливість реалізувати свої здібності два рази на тиждень під час гри в шахи та шашки.

Відвідувачам відділення соціальним працівником, який має неповну вищу медичну освіту, надається допомога консультативного характеру щодо запобігання виникненню можливих органічних розладів, проводяться лікувально – оздоровчі заходи ароматерапією, масажні процедури, дихальна гімнастика, вимірювання артеріального тиску та бесіди на медичну тему.

Активні відвідувачі відділення є учасниками аматорського ансамблю «Молодість душі», який створений при відділенні.

Роботи художньої творчості відвідувачів виставляються на районних виставках з прикладного мистецтва.

Відділенням денного перебування, на базі якого надається соціально – педагогічна послуга «Університет третього віку», виявлено 389 осіб потребуючих обслуговування, з яких фактично обслуговано 100%, з них на факультетах: культурно – мистецькому – 99 чол., здорового способу життя – 110 чол., прикладного мистецтва – 120 чол., хорового співу - 60 чол. За звітний період відвідувачам відділення надано 11049 послуги (психологічні, соціально – педагогічні, соціально – медичні, інформаційні), проведено 99 заходів, бесід, лекцій, екскурсій (до Сумського обласного академічного драматичного театру драми та музичної комедії ім. Щепкіна, Сумської обласної філармонії, до святих місць: Мовчанського монастиря м. Путивль, Сафроніївського монастиря, Курського Знаменського собору м. Курськ, Святогірської лаври Донецької обл., Глинської пустині м. Київ).

Кожне відділення територіального Центру має окремий кабінет. Перукарня відповідає всім сучасним вимогам, в т.ч. забезпечена гарячою водою. В наявності є кімната відпочинку для громадян, які очікують свою чергу. Є кімната по наданню санітарно-гігієнічних послуг.

Матеріально- технічна база територіального Центру знаходиться в  задовільному стані.

На балансі територіального Центру обліковується два автомобілі: Газ 32213, який обладнано електропідйомником для перевезення осіб з інвалідністю - візочників, що позитивно позначається на якості обслуговування, та ГАЗ -33072, яким надаються послуги по завезенню палива.

Від отримувачів соціальних послуг письмових скарг не надходило.

Зовнішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг :

Адресність та індивідуальний підхід - «добре»

Результативність - «добре»

Своєчасність - «добре»

Доступність та відкритість - «добре»

Повага до отримувача соціальної послуги - «добре»

Професійність - «добре»

За результатами оцінювання для підвищення якості надання соціальних послуг рекомендовано:

- продовжувати роботу по виявленню одиноких громадян похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою прийняття їх на обслуговування, надання необхідної допомоги;

- продовжити дотримання вимог та показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- сприяти залученню коштів від благодійництва  та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, для поліпшення матеріально- технічної бази територіального Центру та збільшення можливості надання допомоги підопічним територіального Центру;

- проводити інформаційно – роз’яснювальну роботу щодо надання соціальних послуг, в тому числі через засоби масової інформації;

- продовжити проведення навчальних семінарів для соціальних робітників з метою підвищення їх кваліфікації та обізнаності з нормами чинного законодавства в сфері надання соціальних послуг.

Узагальнена зовнішня оцінка якості надання соціальних послуг, наданих у 2019 році Білопільським районним територіальним центром, відповідає статусу «добре».