Районна газета

РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади

Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3693-12 від 15.12.93)

1. Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Спеціальний порядок реєстрації встановлюється Кабінетом Міністрів України і не може бути визначений у договірному порядку сторонами колективних договорів. Умови, строки, суб'єкти реєстрації та їх повноваження регулюються Положенням про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 225 від 5 квітня 1994 р. Положення не лише регулює порядок реєстрації колективних договорів і угод, а також визначає порядок реєстрації змін і доповнень, що вносяться до цих договорів і угод.

2. Проведення реєстрації колективних договорів має на меті:

- засвідчення автентичності примірників і копії колективних договорів, поданих на реєстрацію;

- забезпечення можливості урахування умов колективних договорів під час розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів.

З огляду на мету реєстрації колективних договорів та положення частини першої ст. 17 КЗпП України, момент реєстрації не впливає на набрання чинності колективним договором. Він є чинним з моменту підписання його сторонами або з дня, зазначеного у ньому, незалежно від того, чи була здійснена реєстрація договору.

3. Встановлено вимоги до колективних договорів для здійснення реєстрації. Колективні договори повинні:

а) не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня (генеральній, галузевим, регіональним);

б) містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій, галузі, місцевого бюджету;

в) відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися за загальними нормами правопису.

Зазначені вимоги визначають загальний характер відповідності змісту колективного договору чинному законодавству, але вони не мають юридичного впливу на результат його реєстрації. У випадку виявлення невідповідності колективного договору даним вимогам місцеві органи державної виконавчої влади не вправі відмовити в його реєстрації.

4. Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів встановлює єдину підставу відмови в реєстрації колективного договору. У випадку подання сторонами на реєстрацію примірників і копії колективного договору, що не є автентичними, відповідний орган виконавчої влади зобов'язаний прийняти рішення про відмову в реєстрації та повернути примірники договору. Сторони колективного договору, усунувши неавтентичність примірників і копії, можуть повторно звернутися для реєстрації в державні органи.

5. Реєстрація колективних договорів здійснюється компетентними органами державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування за територіально-адміністративною ознакою, перелік яких встановлений у Положенні. Для проведення реєстрації колективних договорів сторони повинні звернутися в районні державні адміністрації, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад.

Реєстрація галузевих і регіональних угод проводиться Міністерством праці і соціальної політики України. Єдиними актами колективно-договірного регулювання, що не підлягають повідомній реєстрації, є генеральні угоди.

Зазначені суб'єкти не лише реєструють колективні договори і угоди, але також повинні публікувати інформацію про повідомну реєстрацію в офіційних виданнях відповідного реєструючого органу. Міністерство праці і соціальної політики України інформацію про зареєстровані галузеві і регіональні угоди періодично
друкує у журналі «Людина і праця». Офіційним виданням визнається засіб масової інформації на підставі рішення відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування, що виступає його засновником.

6. Повідомна реєстрація колективних договорів охоплює порядок звернення зацікавлених сторін до реєструючих органів і подання необхідних документів, розгляду питання про реєстрацію по суті, прийняття рішення і внесення необхідних записів.

Колективний договір подається на реєстрацію сторонами, які його підписали. Законодавством не встановлено період, протягом якого сторони повинні звернутися для реєстрації колективного договору. В даному випадку допускається договірне регулювання і сторони на власний розсуд встановлюють строк подання колдоговору на реєстрацію. Законодавець не визначає і форми звернення сторін про проведення реєстрації. Враховуючи правові вимоги ведення діловодства в державних органах і органах місцевого самоврядування, звернення слід оформляти в письмовій формі, наприклад, шляхом подання спільної заяви, додавши до неї необхідні документи.

Сторони для реєстрації повинні подати колективний договір у трьох примірниках — перший і другий примірники в подальшому повертаються сторонам, а копія залишається в державному органі реєстрації. Разом з колективним договором подаються всі додатки до нього, протоколи розбіжностей (якщо такі складалися), а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.

Розгляд питання про реєстрацію і прийняття рішення проводиться протягом двох тижнів. У цей строк державний орган чи орган місцевого самоврядування має або винести рішення про реєстрацію колективного договору, або відмовити в її здійсненні. Не пізніше наступного дня примірники повертаються сторонам колективного договору.

У разі позитивного вирішення питання про реєстрацію на примірниках і копії колективного договору державні органи роблять напис за встановленим зразком та вносять відповідний запис у реєстр. Зразки напису та запису подаються у додатках № 1 і № 2 до Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів. У разі копіювання та опублікування колективного договору, змін і доповнень до нього обов'язково зазначаються номер і дата їх реєстрації.