Районна газета

СТРОК ЧИННОСТІ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому

Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір.

У разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На новоствореному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, установи, організації, якщо не передбачено їх реєстрацію.

(Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3693-12 від 15.12.93)

1. Колективний договір включає локальні норми права, а тому велике практичне значення має строк, з настанням якого їх можна реалізувати чи застосовувати, та період їх дії. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін. Це положення має загальний характер і застосовується у випадках, коли у колективному договорі безпосередньо вказано про це або відсутні умови набрання ним чинності. Проте сторони можуть встановити й інший день, з настанням якого колективний договір набуває чинності, обов'язково зазначивши про це у прийнятому колективному договорі.
2. До 1993 року в Україні діяла норма, згідно з якою колективні договори укладалися лише на один рік. Повсюдне щорічне переукладення попередніх колективних договорів та переписування старих положень свідчило про недоцільність жорсткої регламентації строку колективних договорів. Крім того, таке втручання держави обмежувало свободу волевиявлення сторін колективного договору, які не могли за допомогою погодженого рішення визначити одну із суттєвих рис будь-якого договору (угоди). З прийняттям Закону України «Про колективні договори і угоди» централізована норма, що встановлювала тривалість колдоговору, була замінена, і зараз сторонам надано право самостійно встановлювати строк його дії.

Вирішуючи питання тривалості колективного договору, сторони повинні враховувати особливості умов праці на конкретному підприємстві, в установі, організації, а також негативні наслідки укладення колективних договорів на необгрунтовано короткий чи довгий строк. Законодавством України не передбачено мінімальної тривалості колективного договору, тому формально він може бути укладений на строк менший одного року. Але сторони повинні виходити з строків реального виконання ними зобов'язань та складності процедури проведення колективних переговорів по укладенню колективного договору. Тому укладення колективного договору на строк менший одного року є недоцільним. Укладення колективного договору на необгрунтовано довгий строк, як і не встановлення конкретного строку його дії, призводить до невизначеності виконання зобов'язань, блокування можливості розпочати переговори з укладення нового договору не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії чинного колективного договору, може спричинити невідповідність локальних договірних норм існуючим умовам праці та виникнення спорів, конфліктів щодо зміни окремих положень договорів, їх переукладення.
3. Дія колективного договору в часі не завжди збігається з строком договору, на який його укладено. Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Закінчення строку дії колективного договору і неукладення нового тягне за собою автоматичне продовження дії старого колективного договору, але не на новий строк, а на період до укладення нового договору. Щоб колективний договір був продовжений на новий строк, сторони повинні укласти угоду про вчинення таких дій. Цю можливість сторони можуть обумовити і в раніше укладеному колективному договорі. Законодавець не передбачає укладення колективного договору на новий строк, а лише продовжує дію старого з метою захисту інтересів сторін і держави, а також запобігає утворенню прогалин у правовому регулюванні на локальному рівні.

Строк дії колективного договору може не збігатися з фактичним періодом дії договору в разі зміни власника. У такому разі чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, проте не більше ніж один рік.

4. У законодавстві встановлюються гарантії, що забезпечують дію колективного договору у випадках структурно-організаційних змін юридичної особи. У разі зміни структури, складу, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено колективний договір, такий не втрачає чинності і продовжує діяти.

5. Однією з ознак сфери укладення колективного договору є наявність прав юридичної особи у підприємства, установи, організації. Законодавство України передбачає два шляхи припинення юридичної особи (ліквідацію або реорганізацію) та встановлює гарантії дії колективних договорів у зв'язку з цим.

Реорганізація підприємства, установи, організації не впливає на чинність колективного договору, і він продовжує діяти протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. Для вирішення питання на практиці сторонам слід враховувати вид реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та істотність змін в організації виробництва і праці, що настали в результаті її проведення. Якщо умови організації виробництва і праці в результаті проведеної реорганізації не змінилися або їх зміна є неістотною, доцільно залишити в силі раніше укладений договір, а новий укласти в загальному порядку.

Реорганізація юридичної особи може привести до виникнення нових юридичних осіб, наприклад у разі злиття і поділу. Якщо в результаті реорганізації відбулася зміна суб'єкта, який використовує найману працю, то колективний договір варто не лише переглянути, а й переукласти, оскільки ефективність виконання колективного договору, встановлення юридичної відповідальності за його виконання безпосередньо пов'язуються із сторонами, що визначили взаємні зобов'язання.

У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору. Правове значення в даній ситуації має не будь-яка зміна власника. Так, зміна власника корпоративних прав — акціонерів та інших учасників господарських товариств — не є правовою підставою початку проведення колективних переговорів по укладенню нового колективного договору, оскільки такі не є стороною колективного договору. Правовстановлююче значення має зміна власника-роботодавця. Так, ця норма застосовується у випадках зміни форми та видів власності організаційно-правових форм суб'єктів господарювання (наприклад, передача підприємства із загальнодержавної в комунальну власність, приватизація підприємства), коли відбувається фактична зміна роботодавця.

6. У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації. Період проведення ліквідації обумовлюється моментом прийняття рішення про ліквідацію та моментом фактичного припинення існування юридичної особи, наприклад, підприємство вважається ліквідованим з моменту його виключення з державного реєстру України.

7. З метою регулювання умов праці шляхом укладення колективного договору законодавець встановив період, протягом якого колективний договір обов'язково укладається на новоствореному підприємстві, в установі, організації. Протягом трьох місяців повинні бути проведені колективні переговори і укладений колективний договір. Тримісячний строк обчислюється з моменту реєстрації підприємства, установи, організації або з моменту прийняття рішення про заснування підприємства, установи, організації, якщо не передбачено їх реєстрацію. Дана вимога не поширюється на ті новостворені підприємства, установи, організації, які не відповідають критеріям сфери укладення колективного договору.