Районна газета

ВИРОБНИЧА ТРАВМА. ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО КОМПЕНСАЦІЙ ПОСТРАЖДАЛОМУ

Основний закон Держави — Конституція України — статтею 43 гарантує кожному право на працю. Цією ж статтею Конституція визначає, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці

Кодекс законів про працю України статтею 153 визначає,що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. 

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ!

Ще раз нагадуємо, що відповідно до пункту 20 Положення про порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надання раніше призначеної субсидії припиняється за поданням підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, якщо не сплачується вартість фактично спожитої послуги з урахуванням призначеної субсидії (без попередження) з місяця, в якому надійшло таке подання

Подальше отримання субсидії можливе при зверненні до Управління соціального захисту населення з заявою, декларацією та довідкою про відсутність заборгованості.

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Державне управління в Україні характеризується відсутністю гендерної рівності, 76 % працівників це жінки і тільки 24 % - чоловіки

Сьогодні в Україні очевидними є фактори забезпечення переваг, які мають чоловіки під час входження у владні структури. Чоловік вважається стабільнішим працівником, ніж жінка, яка вважається «невигідною» для організації: адже вона більше часу приділяє сім’ї, бере декретну відпустку тощо. 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗАПИСУ ПРО АТЕСТАЦІЮ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

Якщо працівник має право на пенсію на пільгових умовах, то до трудової книжки обов’язково необхідно внести запис про атестацію робочого місця – на підтвердження цього права

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника та основним документом, що підтверджує стаж роботи.

ЗМІНИ В ПОРЯДКУ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Кабінет Міністрів України змінив Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.091992 № 442, такі зміни сталися відповідно до постанови  Уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР» від 05.10.2016 № 741

Відповідно до внесених змін, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше, ніж один раз на п'ять років.  

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ: ХТО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ КОМІСІЇ?

Держпраці у листі від 07.02.2017 р. №1290/4.3/4.6-ДП-17 зазначила, що здійснення організаційного, методичного керівництва і контролю за проведенням роботи на всіх етапах, складання переліку робочих місць, що підлягають атестації, визначення обсягів досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, організація цих досліджень покладається на атестаційну комісію

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п'ять років.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, УГОДИ

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали, чи уповноваженими ними представниками

Стаття 15 Закону України "Про колективні договори і угоди" дозволяє саме сторонам, а не будь-яким іншим органам і суб'єктам колективного договору контролювати його виконання. Профспілковий комітет здійснює громадський контроль за виконанням умов колективного договору. Представники сторін можуть утворити комісію, якій доручено перевіряти виконання колективного договору. Результати перевірки можуть обговорюватися на зборах (конференціях) трудового колективу, що дасть змогу вживати заходів стосовно усунення виявлених порушень.

КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ. КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)

Колективний договiр — один з локальних нормативних актів, який регулює суспiльні вiдносини, що виникають у процесi застосування працi найманих працiвникiв. Він також є результатом узгодження iнтересiв працiвникiв, власникiв та упов­новажених ними органiв

Порядок укладання колективних договорів (угод) визначається Законом України «Про колективні договори i угоди» вiд 01.07.93 та КЗпП.

СТРОК ЧИННОСТІ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому

Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади

Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України. 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

ПРО ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ З ЛІКВІДАЦІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК НАДАНИХ УКРАЇНІ

Конвенція ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок є базовим міжнародним договором рівності між жінками та чоловіками шляхом забезпечення рівного доступу та рівних можливостей жінок у політичному та суспільному житті  а також освіті, охороні здоров’я та зайнятості

За результатами розгляду 8 – ї періодичної національної доповіді про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок у березні 2017 році Комітетом надано Україні 90 рекомендацій за 20 розділами.

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

30 ЛИПНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

Щороку, починаючи з 2014 року, 30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році з метою підвищення інформованості громадськості про цю глобальну проблему і привернення уваги до тяжкого становища мільйонів жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами торгівлі людьми, а також заохочення людей активно допомагати і протидіяти цьому злочину

Факт відзначення цього дня є нагадуванням про актуальність проблеми торгівлі людьми, та про необхідність об’єднання зусиль для протидії цьому явищу, переслідуванні злочинців, наданні допомоги потерпілим, ведення превентивної роботи.