Районна газета

ПРО ДЕРЖАВНУ ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28 затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва. Державна підтримка надається через уповноважені банки шляхом часткової компенсації процентних ставок за кредитами для суб’єктів малого підприємництва, що дозволяє залучити позикові кошти на рівні від 5 до 9 відсотків річних

За інформацією Міністерства фінансів України станом на 04 лютого 2020 року до вказаної програми долучилися 4 банківські установи: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк. 

Зазначені банки розпочали прийом заявок на одержання кредитів від підприємців та надання ним консультацій за посиланням:  https://ukrgasbank.com/small_bussiness/credit/5_7_9_cred/ 

https://privatbank.ua/business/5-7-9, 

https://www.oschadbank.ua/ua/579

ПОРЯДОК
надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва

1. Цей Порядок визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва.

2. Для цілей цього Порядку:

суб’єктом мікропідприємництва та малого підприємництва (далі - суб’єкт підприємництва) вважається фізична особа - підприємець або юридична особа, середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) якого не перевищує 50 осіб та річний дохід якого від будь-якої діяльності не перевищує 50 млн. гривень. Показники річного доходу суб’єкта підприємництва від діяльності та середньої кількості його працівників визначаються на підставі офіційних звітних даних такого суб’єкта підприємництва за останні чотири квартали (для суб’єкта підприємництва, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність). Зазначені в цьому пункті граничні показники річного доходу та середньої кількості працівників суб’єкта підприємництва розраховуються сумарно щодо всієї групи пов’язаних із суб’єктом підприємництва контрагентів. Група пов’язаних із суб’єктом підприємництва контрагентів визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 р. № 368. При цьому суб’єкт підприємництва не може входити до групи пов’язаних з ним контрагентів, які не відповідають зазначеним в цьому пункті граничним показникам щонайменше протягом останніх шести місяців;

під діючим бізнесом розуміється господарська діяльність суб’єкта підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання перевищує 12 місяців та факт проведення яким підприємницької діяльності підтверджується документально;

під новоствореним бізнесом (стартап) розуміється господарська діяльність суб’єкта підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання не перевищує 12 місяців, а також господарська діяльність суб’єкта підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання перевищує 12 місяців у разі, коли факт ведення ним підприємницької діяльності не підтверджується документально.

3. Надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва здійснюється Фондом розвитку підприємництва (далі - Фонд). Для виконання вимог цього Порядку Фонд затверджує програму фінансової державної підтримки суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва.

4. Фінансова державна підтримка (далі - державна підтримка) надається з метою сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України.

5. Строк, протягом якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за отриманням державної підтримки, становить п’ять років.

6. Державна підтримка надається через банки, що відповідають критеріям, визначеним у додатку та підписали з Фондом договір про співробітництво за формою, затвердженою Фондом (далі - уповноважені банки).

7. Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті, у вигляді:

1) часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами, що надаються для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва (далі - компенсація процентів);

2) надання Фондом гарантій уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов’язань за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва.

8. Для отримання державної підтримки відповідно до цього Порядку суб’єкт підприємництва повинен відповідати таким критеріям:

1) суб’єкт підприємництва є фізичною особою - резидентом, зареєстрованим в установленому законом порядку як фізична особа - підприємець, або юридичною особою - резидентом, учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами - резидентами України;

2) суб’єкт підприємництва зареєстрований на території України (крім тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі);

3) для діючого бізнесу - суб’єкт підприємництва підтвердив, що за останній звітний рік його господарська діяльність є прибутковою. Для суб’єктів підприємництва, діяльність яких пов’язана із сезонним характером роботи, прибутковість визначається акумульовано за останні чотири квартали.

Для новоствореного бізнесу (стартап) суб’єкт підприємництва повинен мати бізнес-план щодо реалізації інвестиційного проекту, на впровадження якого суб’єкт підприємництва залучає кредит від уповноваженого банку;

4) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за останні три календарних роки не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день попереднього фінансового року;

5) суб’єкт підприємництва не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”.

9. Відбір уповноважених банків для надання суб’єктам підприємництва державної підтримки здійснюється Фондом. Порядок відбору Фондом уповноважених банків для надання державної підтримки визначається внутрішніми процедурами Фонду.

10. Відповідність суб’єктів підприємництва критеріям, установленим пунктом 8 цього Порядку, визначається уповноваженими банками.

Уповноважені банки здійснюють відбір, оцінку кредитоспроможності та кредитування суб’єктів підприємництва відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених цим Порядком.

Умови кредитування суб’єкта підприємництва з урахуванням вимог цього Порядку визначаються у кредитному договорі, що укладається суб’єктом підприємництва з уповноваженим банком.

11. Сума державної підтримки, що надається суб’єкту підприємництва з урахуванням групи пов’язаних з ним контрагентів відповідно до цього Порядку та за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел), сукупно не може перевищувати за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року.

12. Компенсація процентів надається суб’єктам підприємництва, які отримали в уповноваженому банку кредит в національній валюті. Кредити, за якими може бути надана державна підтримка, повинні відповідати таким умовам:

1) кредит надано на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності суб’єктом підприємництва, а саме на:

придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, за винятком придбання об’єктів нерухомості, транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях);

здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;

2) кредитні кошти надаються виключно шляхом їх перерахування уповноваженим банком на рахунок контрагента суб’єкта підприємництва, який для цілей реалізації відповідного інвестиційного проекту здійснює продаж, постачання товарів, надає послуги або виконує роботи;

3) максимальна сума кредиту (кредитів), що надається (надаються) суб’єкту підприємництва та учасникам групи пов’язаних з ним контрагентів, не перевищує 1 млн. 500 тис. гривень;

4) максимальний строк кредитування не перевищує п’ять років;

5) відстрочка платежу суб’єкта підприємництва щодо повернення кредиту або його частини може становити не більше ніж шість місяців;

6) процентна ставка за кредитом на строкову заборгованість суб’єкта підприємництва без урахування компенсації процентів (далі - базова процентна ставка) не може перевищувати розмір, визначений за формулою:

для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу - Індекс UIRD (12 місяців) х 1,2;

для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап) - Індекс UIRD (12 місяців) х 1,35.

Індекс UIRD - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 12 місяців. Перегляд уповноваженим банком розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, з урахуванням зміни зазначеного індексу здійснюється щокварталу. Порядок перегляду розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, та дата, станом на яку він проводиться, визначаються у кредитному договорі, укладеному між суб’єктом підприємництва та уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур.

Уповноважений банк має право передбачити в кредитному договорі, укладеному із суб’єктом підприємництва, умову про застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом за невиконання суб’єктом підприємництва умов кредитного договору. Така підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом може бути встановлена уповноваженим банком виключно на період, протягом якого суб’єкт підприємництва порушив умови кредитного договору, та не може перевищувати максимального розміру базової процентної ставки більше ніж на п’ять процентних пунктів. Підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом суб’єкта підприємництва не може застосовуватися до вимог щодо приросту (збереження) робочих місць суб’єкта підприємництва, передбачених пунктом 13 цього Порядку.

У разі порушення суб’єктом підприємництва умов цього Порядку або встановлення уповноваженим банком та/або Фондом фактів подання суб’єктом підприємництва недостовірної, неправдивої інформації, що призвело до неправомірного надання суб’єкту підприємництва державної допомоги та/або використання суб’єктом підприємництва кредиту не за цільовим призначенням, суб’єкт підприємництва зобов’язаний самостійно забезпечити сплату процентної ставки, визначеної кредитним договором;

7) кредитний договір може передбачати обов’язок суб’єкта підприємництва сплатити одноразову комісійну винагороду уповноваженому банку за надання кредиту в розмірі не більше ніж 0,5 відсотка суми наданого кредиту. Кредитний договір не може містити умов про сплату суб’єктом підприємництва уповноваженому банку інших комісійних винагород за надання та/або обслуговування кредиту, крім плати за отримання гарантії Фонду в розмірі не більше ніж 0,5 відсотка суми наданого кредиту, а також комісій, що покривають операційні витрати уповноваженого банку з обслуговування кредиту, які у сукупності за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більше ніж 0,5 відсотка суми наданого кредиту;

8) частка участі суб’єкта підприємництва власними коштами в реалізації інвестиційного проекту, за яким надається державна підтримка, повинна становити:

для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу, - не менше 20 відсотків вартості інвестиційного проекту;

для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), - не менше 30 відсотків вартості інвестиційного проекту.

13. Компенсація процентів надається Фондом суб’єкту підприємництва з метою зниження його фактичних витрат на сплату базової процентної ставки до рівня 5 або 7, або 9 відсотків річних (далі - компенсаційна процентна ставка).

Розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, який підлягає сплаті ним за рахунок власних коштів, визначається з урахуванням дотримання суб’єктом підприємництва протягом строку дії кредитного договору таких умов:

Розмір річного доходу суб’єкта підприємництва від господарської діяльності суб’єкта підприємництва, млн. гривень

Приріст робочих місць суб’єкта підприємництва, працівників

Розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом суб’єкта підприємництва, відсотків річних

від 0 до 25 включно

2

5

від 0 до 25 включно

0

7

від 25 до 50 включно

0

9

Розмір річного доходу від господарської діяльності суб’єкта підприємництва визначається за останні чотири звітні квартали для суб’єктів підприємництва, що подають квартальну звітність, або за останній звітний рік - для суб’єктів підприємництва, що подають річну звітність. Розрахунок зазначеного показника здійснюється на підставі даних офіційної фінансової звітності за звітний період, що передує даті отримання кредиту. Якщо суб’єкт підприємництва входить до складу групи пов’язаних з ним контрагентів, розмір річного доходу такого суб’єкта підприємництва від провадження господарської діяльності розраховується сумарно з урахуванням доходу, отриманого іншими учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів.

Уповноважений банк проводить аналіз приросту робочих місць суб’єкта підприємництва (збільшення чисельності працівників суб’єкта підприємництва) щокварталу протягом усього строку кредитування суб’єкта підприємництва, протягом якого йому надається державна підтримка, і у разі його зменшення/збільшення - здійснює відповідне коригування компенсаційної процентної ставки. На підставі проведеного аналізу уповноважений банк відповідно до умов кредитного договору переглядає розмір компенсаційної процентної ставки на наступний звітний квартал. Результати такого аналізу уповноважений банк надає Фонду в рамках квартальної звітності за формою, встановленою Фондом.

Умови застосування розміру компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, визначаються кредитним договором з урахуванням таких вимог:

для суб’єкта підприємництва з розміром річного доходу від нуля до 25 млн. гривень (включно) на дату укладення кредитного договору компенсаційна процентна ставка встановлюється на рівні 7 відсотків річних.

У разі виконання суб’єктом підприємництва вимоги щодо приросту нових робочих місць (збільшення чисельності працівників суб’єкта підприємництва), а саме - створення не менше двох нових робочих місць протягом першого кварталу кредитування суб’єкта підприємництва компенсаційна процентна ставка знижується до рівня 5 відсотків річних та застосовується в наступному кварталі. У подальшому протягом строку кредитування за умови збереження суб’єктом підприємництва робочих місць на рівні звітного (попереднього) кварталу або створення нових робочих місць компенсаційна процентна ставка залишається на рівні 5 відсотків річних. У разі зменшення фактичної кількості робочих місць на останній день місяця звітного (попереднього) кварталу компенсаційна процентна ставка за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, на наступний квартал установлюється на рівні 7 відсотків річних;

для суб’єктів підприємництва з розміром річного доходу від 25 до 50 млн. гривень (включно) на дату укладення кредитного договору компенсаційна процентна ставка встановлюється на рівні 9 відсотків річних;

для суб’єктів підприємництва, до яких застосовується компенсаційна процентна ставка 7 або 9 відсотків річних, протягом строку кредитування компенсаційна процентна ставка зменшується за результатами щоквартального перегляду уповноваженим банком на 0,5 процентного пункта за кожне створене суб’єктом підприємництва нове робоче місце (збільшення фактичної кількості робочих місць суб’єктом підприємництва на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) кварталу порівняно з датою укладення кредитного договору), але в будь-якому разі розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, не може бути нижче 5 відсотків річних.

Суб’єкт підприємництва сплачує відповідний розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом щомісяця.

14. Компенсація процентів за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, здійснюється Фондом щомісяця. Сума компенсації процентів, що підлягає сплаті, розраховується як різниця між базовою процентною ставкою та компенсаційною процентною ставкою, визначеною з урахуванням вимог пункту 13 цього Порядку.

15. Сплата Фондом компенсації процентів за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва, здійснюється з використанням рахунків умовного зберігання (ескроу), відкритих Фондом.

Фонд з метою сплати суб’єктам підприємництва компенсації процентів за кредитами, наданими уповноваженим банком, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку.

Обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом, здійснюється уповноваженими банками на безоплатній основі.

Фонд перераховує кошти на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий у відповідному уповноваженому банку, в сумі, яка згідно з плановим (прогнозним) розрахунком уповноваженого банку необхідна для сплати компенсації процентів на користь відповідних суб’єктів підприємництва протягом наступного піврічного періоду кредитування (далі - сума авансування). Перша сума авансування розраховується як прогнозна сума коштів, необхідних для сплати компенсації процентів за кредитами, які уповноважений банк планує надати суб’єкту підприємництва протягом наступного піврічного періоду.

Кошти компенсації процентів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Фонду в день сплати суб’єкту підприємництва нарахованої компенсаційної процентної ставки (за умови вчасного та в повному обсязі виконання суб’єктом підприємництва зобов’язань за кредитним договором) перераховуються уповноваженим банком для подальшого зарахування таких коштів в рахунок часткового погашення нарахованих процентів за кредитом суб’єкта підприємництва відповідно до умов договору про співробітництво, укладеного між Фондом та уповноваженим банком, кредитного договору, укладеного уповноваженим банком із суб’єктом підприємництва, та договору рахунку умовного зберігання (ескроу), укладеного між Фондом і уповноваженим банком.

Наступне авансування рахунку умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, здійснюється Фондом на підставі заявки уповноваженого банку на таке поповнення рахунку умовного зберігання (ескроу), реєстру суб’єктів підприємництва, складеного за формою, встановленою Фондом, яким були сплачені компенсації процентів. Заявка на поповнення рахунку умовного зберігання (ескроу), що складається за формою, встановленою Фондом, подається до Фонду один раз на півріччя до 10 числа місяця, наступного за звітним піврічним періодом.

Фонд до 20 числа місяця, наступного за звітним піврічним періодом, розглядає та погоджує заявку на поповнення рахунку умовного зберігання (ескроу) на підставі наданих уповноваженим банком документів. У наданому уповноваженим банком реєстрі суб’єктів підприємництва зазначається інформація про кількість створених (приріст) таким суб’єктом підприємництва робочих місць, на підставі чого розраховується розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом суб’єкта підприємництва на наступний період. Фонд протягом п’яти банківських днів з дати погодження зазначеної заявки перераховує необхідну суму поповнення на рахунок умовного зберігання (ескроу) Фонду, відкритого у відповідному уповноваженому банку, за умови попереднього отримання Фондом відповідних коштів з державного бюджету.

У разі коли сума авансування рахунку умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, за результатами звітного піврічного періоду використана уповноваженим банком менше ніж на 30 відсотків, Фонд має право здійснювати поповнення (авансування) рахунку умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку на наступний піврічний період в розмірі, меншому ніж зазначено у заявці уповноваженого банку.

16. Для отримання державної підтримки за кредитом суб’єкт підприємництва подає уповноваженому банку заявку на отримання кредиту, інформацію про групу пов’язаних з ним контрагентів та про отримання (неотримання) ним та членами групи пов’язаних з ним контрагентів будь-якої державної допомоги та/або підтримки за період з 2 серпня 2017 р. за формою, встановленою Фондом, та інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур та правил уповноваженого банку з урахуванням вимог до переліку інформації та форм документів, установлених Фондом.

17. Суб’єкт підприємництва набуває право на отримання компенсації процентів у разі прийняття уповноваженим банком рішення щодо надання кредиту такому суб’єкту підприємництва та надання Фонду інформації щодо такого суб’єкта підприємництва.

18. Уповноважений банк відповідно до власних внутрішніх процедур проводить перевірку використання суб’єктом підприємництва кредиту за цільовим призначенням.

Протягом усього строку кредитування суб’єкта підприємництва уповноважений банк здійснює моніторинг дотримання суб’єктом підприємництва критеріїв, визначених пунктом 8 цього Порядку. Моніторинг здійснюється уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур та правил з урахуванням вимог, установлених Фондом, але в будь-якому разі такий моніторинг повинен здійснюватися не рідше ніж один раз на квартал. Фонд контролює регулярність здійснення уповноваженим банком зазначеного моніторингу. Фонд має право здійснювати в порядку, передбаченому Фондом, вибіркову перевірку суб’єктів підприємництва та наданих їм кредитів на відповідність критеріям та іншим умовам Порядку.

19. Уповноважений банк має враховувати суму компенсації процентів, що надається суб’єкту підприємництва, під час розрахунку показника обслуговування боргу суб’єкта підприємництва за кредитом суб’єкта підприємництва.

20. Уповноважений банк у разі невчасного перерахування Фондом на його рахунок умовного зберігання (ескроу) суми авансування має забезпечити безперервність кредитування суб’єкта підприємництва із застосуванням компенсаційної процентної ставки.

Неможливість здійснення уповноваженим банком перерахування коштів для компенсації процентної ставки за кредитом суб’єкту підприємництва у зв’язку з відсутністю на рахунку умовного зберігання (ескроу) Фонду в уповноваженому банку необхідної суми коштів протягом не більше шести місяців підряд не має бути підставою для уповноваженого банку визнати таку заборгованість суб’єкта підприємництва із сплати процентів за кредитним договором простроченою.

21. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва шляхом часткової компенсації процентів призупиняється у разі порушення суб’єктом підприємництва більше ніж на 15 календарних днів зобов’язання за кредитним договором щодо своєчасного повернення кредиту (частини кредиту) та/або щодо своєчасної сплати суб’єктом підприємництва частини нарахованих процентів за кредитом у розмірі компенсаційної процентної ставки. Сплата компенсації процентів відновлюється у разі здійснення уповноваженим банком та суб’єктом підприємництва реструктуризації простроченої ним заборгованості за кредитним договором. За період призупинення надання державної підтримки суб’єкту підприємництва шляхом сплати компенсації процентів відповідна компенсація процентів не сплачується та державна підтримка за цей період не надається.

22. Відповідальність за недостовірність інформації, поданої до уповноваженого банку для отримання державної підтримки, несе суб’єкт підприємництва.

23. У разі виявлення уповноваженим банком та/або Фондом факту про те, що сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва та групою пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги/підтримки за будь-якими її напрямами протягом будь-якого трирічного періоду дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року, надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва припиняється з дати виявлення зазначеного факту.

24. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва, передбаченої підпунктом 2 пункту 7 цього Порядку, здійснюється у вигляді безвідкличної та безумовної гарантії Фонду, наданої уповноваженому банку (далі - гарантія), в порядку, затвердженому Фондом.

25. За надання гарантії уповноважений банк сплачує Фонду комісію в розмірі 0,5 відсотка річних від суми гарантованого Фондом кредитного портфеля суб’єктів підприємництва уповноваженого банку.

26. За кредитом, наданим суб’єкту підприємництва та включеним уповноваженим банком до кредитного портфеля суб’єктів підприємництва, за яким Фондом надано гарантію, Фонд надає гарантію в розмірі:

до 50 відсотків основної суми заборгованості за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу;

до 80 відсотків основної суми заборгованості за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап).

При цьому максимальний рівень виплат, який Фонд може здійснити на користь уповноваженого банку за гарантією, не може перевищувати 25 відсотків загальної гарантованої суми за всіма кредитами суб’єкта підприємництва, що були включені до пулу кредитних договорів суб’єкта підприємництва, за якими надана гарантія Фонду.

27. Сплата коштів за гарантією в разі настання гарантійного випадку здійснюється Фондом на щоквартальній основі в порядку, передбаченому відповідним договором, укладеним уповноваженим банком з Фондом.

28. Уповноважений банк здійснює за власний рахунок звернення стягнення на предмет забезпечення за кредитами суб’єкта підприємництва, за якими Фондом надано гарантію, та забезпечує реалізацію заставленого майна за кредитами суб’єкта підприємництва.

29. Кошти, отримані уповноваженим банком від звернення стягнення на предмет забезпечення, розподіляються між Фондом та уповноваженим банком в таких пропорціях:

1) за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу:

50 відсотків суми, вирученої від реалізації предмета забезпечення за кредитом суб’єкта підприємництва, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії, уповноважений банк перераховує Фонду;

50 відсотків суми, вирученої від реалізації предмета забезпечення за кредитом суб’єкта підприємництва, уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом перед уповноваженим банком;

2) за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап):

80 відсотків суми, вирученої від реалізації предмета забезпечення за кредитом суб’єкта підприємництва, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії, уповноважений банк перераховує Фонду;

20 відсотків суми, вирученої від реалізації предмета забезпечення, уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом перед уповноваженим банком.

30. Фонд визначає загальну суму гарантії для кожного уповноваженого банку в межах максимального рівня виплат, який не може перевищувати 25 відсотків від гарантованого Фондом портфеля кредитів суб’єктів підприємництва. Загальна сума гарантії Фонду, наданої уповноваженому банку, зазначається у відповідному договорі, що укладається між Фондом та уповноваженим банком.

31. Загальна сума гарантії Фонду повинна складати не менше ніж 25 відсотків розміру гарантованого портфеля за пулом кредитних договорів суб’єктів підприємництва.

32. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі суб’єктів підприємництва уповноваженого банку, за яким Фондом надана гарантія, не може перевищувати 15 відсотків. Критерії віднесення простроченої заборгованості до категорії проблемної визначаються Фондом. У разі перевищення уповноваженим банком зазначеного рівня проблемної заборгованості Фонд має право призупинити співробітництво з уповноваженим банком до дати зменшення рівня такої проблемної заборгованості до критично допустимого - 15 відсотків.

33. Уповноважений банк несе відповідальність за недостовірність, поданої Фонду інформації щодо відповідності суб’єкта підприємництва вимогам цього Порядку у випадках, якщо Фондом буде доведено, що уповноважений банк володів достовірною інформацією або не доклав належних зусиль для отримання достовірної інформації на момент її подання до Фонду.

34. У разі суттєвого та сталого порушення уповноваженим банком критеріїв, визначених у додатку, та/або застосування до нього належних заходів впливу з боку органів регулювання та нагляду та/або невиконання уповноваженим банком своїх зобов’язань за договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком, Фонд має право: призупинити співробітництво з уповноваженим банком та виплату коштів державної підтримки через такий уповноважений банк для нових кредитів суб’єктам підприємництва до моменту усунення порушень; вимагати негайного перерахування уповноваженим банком грошових коштів державної підтримки (частини суми авансування), ненаданих на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок.

35. Суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання державної підтримки з дати виявлення уповноваженим банком та/або Фондом будь-якого факту:

надання суб’єктом підприємництва недостовірної або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів державної підтримки на користь суб’єкта підприємництва, який не мав права на отримання такої державної підтримки;

нецільового використання суб’єктом підприємництва кредитних коштів, отриманих від уповноваженого банку з метою кредитування інвестиційного проекту суб’єкта підприємництва;

визнання уповноваженим органом у справах про державну допомогу незаконно наданою державну підтримку, надану Фондом на користь суб’єкта підприємництва.

У разі виявлення будь-якого із перелічених фактів суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання державної підтримки та зобов’язаний повернути Фонду таку незаконно отриману державну підтримку.

36. Уповноважений банк зобов’язаний повернути Фонду кошти державної підтримки, що була надана уповноваженим банком на користь суб’єкта підприємництва з порушенням умов цього Порядку, зокрема подання уповноваженим банком Фонду недостовірної або неперевіреної інформації, внаслідок чого суб’єкт підприємництва, що фактично не відповідав цільовій групі та критеріям, визначеним цим Порядком, згідно з інформацією, наявною в уповноваженого банку станом на дату подання відповідної заявки, та отримав державну підтримку.

37. Повернення коштів державної підтримки уповноваженим банком або суб’єктом підприємництва внаслідок порушення вимог цього Порядку відбувається відповідно до вимог Фонду та законодавства.

38. Фонд має право встановлювати додаткові умови (критерії) для уповноважених банків із дотриманням вимог до банків, визначених цим Порядком, які мають бути відображені у відповідних договорах, що укладаються між Фондом та уповноваженим банком.

КРИТЕРІЇ
до уповноважених банків

Дотримання регулятивних вимог, включаючи індивідуальні нормативи Національного банку, встановлені для конкретного банку.

Відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету.

Незастосування протягом останніх 12 місяців щодо банку або до власників істотної участі в банку, або до пов’язаних осіб банку Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій.

Наявність технологій та процедур кредитування мікропідприємництва та малого підприємництва, прийнятність яких визначається Фондом розвитку підприємництва.

Наявність відокремленої організаційної структури з кредитування мікропідприємництва та малого підприємництва.

Наявність в продуктовій лінійці банку кредитних продуктів для мікропідприємництва та малого підприємництва, інформація про які розміщена на веб-сайті банку.

Наявність працюючого кредитного портфеля мікропідприємництва та малого підприємництва в розмірі, визначеному Фондом розвитку підприємництва.

Наявність стратегічного плану щодо фінансування мікропідприємництва та малого підприємництва (стратегія бізнесу, цільові параметри, ліміти на кредитні експозиції тощо).