Районна газета

ПРО ПІДПИСАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І НОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА 2019-2021 РОКИ

14 травня 2019 року підписано тристоронню колективну угоду на національному рівні

Генеральну угоду (далі – Угода) про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки укладено між всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України (далі – Сторони).

Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, у тому числі під час розроблення та укладання галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

Нова Угода містить тристоронні домовленості, а також окремі зобов’язання сторін, спрямовані на просування вітчизняного виробника на внутрішньому та зовнішньому ринках. Зокрема, визначено спільні зобов’язання щодо створення конкурентоспроможних робочих місць, умов для легалізації зайнятості та оплати праці, а також удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників. Вперше в документі містяться окремі зобов’язання безпосередньо роботодавців, що стосуються забезпечення належного рівня охорони й умов праці, лікування та оздоровлення працівників. 

З дня набрання чинності цією Угодою втрачає чинність Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки.

Угода складається з чотирьох основних блоків: розвиток економіки й вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, збереження і створення робочих місць, оплата праці, гідні умови праці та соціальний захист працівників, соціальний діалог.

До Угоди включено рекомендації для сторін на галузевому, територіальному, локальному рівнях з ряду нагальних питань, з метою прийняття рішень щодо можливості їх врахування під час укладення колективних угод:

У сфері розвитку економіки і вітчизняного виробництва:

- проведення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років, зокрема, у періоди їх неповної зайнятості, та працівників, які перебувають під загрозою вивільнення; 

З питань оплати праці щодо  включення до договорів норм щодо:

- темпів зростання середньої заробітної плати та розміру мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень, фонду оплати праці та умов його формування на підприємствах;

- умов оплати праці висококваліфікованих працівників основних професій;

- перевищення щорічними темпами зростання середньої заробітної плати прогнозних показників зростання реальної заробітної плати на підприємствах, організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності, де середня заробітна плата є нижчою ніж три законодавчо встановлених прожиткових мінімуми для працездатних осіб;

- забезпечення участі представників профспілок і роботодавців на територіальному рівні в опрацюванні проектів місцевих бюджетів у частині фінансового забезпечення працівників бюджетної сфери соціальними гарантіями, визначеними законами та іншими нормативно-правовими актами.

У сфері охорони та умов праці щодо включення положень та механізмів реалізації щодо:

- оздоровлення працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці;

- організації для працівників та уповноважених представників профспілок з охорони праці на підприємстві, в організації чи установі навчання з питань охорони праці, звільнення їх від основної роботи на строк навчання, визначений колективним договором, із збереженням для них за рахунок роботодавця середнього заробітку;

- організації своєчасного і кваліфікованого надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на виробництві;

- права працівників відмовитися від виконання роботи, яка становить безпосередню і серйозну небезпеку для їх життя чи здоров’я, життя та здоров’я інших людей;

- здійснення заходів, спрямованих на поліпшення умов праці та приведення їх у відповідність з вимогами законодавства про охорону праці;

- організації спільної профілактичної роботи сторін соціального діалогу для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань;

- організації санітарно-побутового забезпечення працівників (такого, як організація гарячого харчування, функціонування (обладнання) санітарно-побутових приміщень);

- проведення медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників;

- переліку і порядку підтвердження випадків, коли працівники можуть скористатися правом відмови від виконання дорученої їм роботи через нестворення на робочому місці належних безпечних умов праці;

- додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб;

- консультацій з представниками профспілкових організацій підприємств з питань фінансування та розвитку соціальної сфери підприємства.

Важливими також є рекомендовані в Угоді для включення до договорів питання щодо:

- збереження соціального захисту та соціальної інфраструктури в період впровадження реформи децентралізації і утворення об’єднаних територіальних громад та недопущення необґрунтованих змін форми власності, закриття, перепрофілювання закладів культури, позашкільної освіти, сфери фізичної культури і спорту, у тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також скорочення робочих місць та незаконного масового звільнення їх працівників;

- проведення підприємствами, установами, організаціями гендерного аудиту та за його результатами складення планів гендерної рівності;

- оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження мережі та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- збільшення чисельності працевлаштованих на перше робоче місце випускників закладів освіти;

- виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва і колективної забудови під молодіжний житловий комплекс у встановленому законом порядку;

- фінансування програм забезпечення населення доступним житлом;

- розвитку програм забезпечення молоді житлом;

- розвитку фізичної культури і спорту, спортивної інфраструктури та патріотичного виховання;

- передбачення коштів на фінансову підтримку місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ФСТ ДЮСШ) і спортивних споруд місцевого значення за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- збереження та сприяння діяльності молодіжних центрів;

- розвитку культури, просвітництва, збереження закладів культури, бібліотек;

- надання доступних і якісних послуг по догляду за дітьми та іншими утриманцями з метою перерозподілу тягаря неоплачуваної роботи з жінки;

- фінансової підтримки місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних споруд місцевого значення за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- пільгового перевезення студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти залізничним та автомобільним транспортом;

Окрім цього, також Сторонами рекомендовано включати до галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів питання щодо врегулювання та вирішення трудових спорів (конфліктів) у позасудовому порядку.

Водночас на час ведення колективних переговорів з укладення територіальних угод, колективних договорів рекомендується враховувати положення щодо забезпечення паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах відповідно до Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №634 – р.

Відповідно до вищезазначеного, підписання нової Генеральної угоди на трирічний термін, безумовно, знакова подія для всіх трьох сторін соціального діалогу. Це приклад суспільству того, що навіть найскладніші питання економічного розвитку країни та соціально-трудових відносин можуть вирішуватися з урахуванням інтересів держави, працівників і бізнесу.

За більш детальною інформацією звертатися до Управління соціального захисту населення за номером телефону 7-10-53.